شهر اینترنتی دابی

پیرامون نام دابی
نام گذاری تکنیکی است که در آن سازمان در خصوص انتخاب نام محصول یا خدمات خود اندیشیده و براساس دستاوردهای تحقیقات بازار بهترین و مناسبترین نام را با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف خود انتخاب میکند.
مفهوم نام انتخاب شده بسیار حائز اهمین بوده به طوری که به عقیده ی صاحب نظران بخش حیاتی فرآیند مدیریت برند است و دربرگیرنده کلیه فعالیت های بازاریابی است که تصویر برند – از جمله جایگاه سازی، طرح و نشان، امتیازات و سایر ویژگیهای خدمات - را تحت تاثیر قرار می دهد. حال با این نگرش و وقوف بر اهمیت آن نام دابی بر اساس گامهای کلیدی فرایند نام گذاری به شرح زیر انتخاب شده است:
مشخص کردن اهداف برندگذاری:
- از اصلی ترین اهداف نام گذاری دابی توجه به نوآوری هایی ست که در بستر دابی ارائه می شود. این مهم درانتخاب نام دابی بسیار جلوه گری می کند از آنجا که در اولین تجربه با نام دابی در ذهن مخاطب جای خالی برای معنای آن ایجاد می شود. علی رغم آشنا بودن و حس نزدیکی با نام هنوز معنای خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و اطلاعات حسی فرد در جستجوی رسیدن به پاسخی برای این نام مجهول و در عین حال جذاب و دلنشین است. دابی به عنوان یک سایت اینترنتی خود را از طریق تبلیغات معرفی می کند و در ذهن مخاطب دابی معنایی ماندگار می شود.
- ویژگی دیگری که در انتخاب نام باید مد نظر قرار می گرفت گستردگی خدمات دابی بود. چرا که دابی در حوزه های مختلف فضای سایبری اقدام به ارائه خدماتی نوین و متفاوت می نمایند. این مهم در انتخاب واژه های دابی مدنظر قرار گرفته شد و از ترکیب دو واژه ی داستان (در معنای عام آن که سلسله وار بودن و فصول مختلف خدمات را می رساند) و بی نهایت(که نشانی از گستردگی نوآوری های آن است) نام دابی شکل گرفت. و این شعار تبلیغاتی دابی برگرفته از همین ویژگی است:
*شما نیز فصلی از این داستان بی نهایت باشید*

شهر اینترنتی دابی

Add a comment